REGLAMENT

REGLAMENT

ART 1. Organització
1.1 L’associació esportiva CAT700 Catalunya és l’organitzadora de la CAT700.
1.2 La CAT700 és una prova ciclista de llarga distància no competitiva. La prova es desenvolupa amb caràcter d’autosuficiència i non-stop, i es regeix pel present reglament.
1.3 L’objectiu d’aquest esdeveniment és anar una mica més enllà del que s’entén per una cursa competitiva, pretén fusionar els valors de la mateixa amb els de la descoberta del territori i la conservació del medi natural.
1.4 La CAT700 recorre Catalunya de nord a sud, des dels Pirineus fins al Delta de l’Ebre.

ART 2. Recorregut
2.1 De la Val d’Aran al Delta de l’Ebre
Els participants poden optar entre tres recorreguts: ORIGINAL, GRAVEL i BACKROADS.
2.2 Cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud, dificultat i exigència física de la prova en què participa.
2.3 El traçat es realitza en autosuficiència i non-stop. No està permesa l’assistència externa, cosa que significa que cada participant ha de gestionar el seu menjar i beguda, així com les hores de son durant els dies de la prova.
2.4 Els participants tenen 110 hores per completar tot el recorregut.
2.5 El recorregut no estarà marcat sobre el terreny sinó que els participants hauran de seguir el track, que es farà arribar a tots els inscrits abans de la celebració de la prova. És responsabilitat de cada participant carregar el track de la prova al seu GPS i seguir el traçat que indica. No fer-ho és motiu de desqualificació.
2.6 Serà obligatori seguir l’itinerari marcat pel track. A més a més, l’organització pot establir controls de pas (CP) si ho creu convenient, que estaran clarament visibles.
2.7 Els trams del recorregut que discorrin per carreteres secundàries o carrers de poblacions, no estaran tallats al trànsit rodat, havent de seguir els participants les normes generals de trànsit o les indicacions de l’organització.
2.8 L’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries del recorregut, fins i tot la suspensió de la prova, si les condicions climatològiques així ho aconsellen, o per altres causes de força major alienes a la seva voluntat. En aquest cas i un cop efectuada la sortida, els drets d’inscripció no seran retornats.
2.9 Si cal fer canvis en el recorregut, la decisió s’anunciarà durant la setmana anterior a la prova a través de xarxes socials i la web oficial de la prova.
2.10 Si cal interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció.
2.11 Si cal suspendre la prova abans de la data prevista i amb una antelació de més de set dies respecte a la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de la data de la suspensió i per tant de les despeses ja realitzades. En el cas que aquesta anul·lació passi durant els set dies anteriors a la sortida i per causes alienes a l’organització no es preveurà cap reemborsament.
2.12. Temps de pas. Hi haurà temps de tall a dos punts del recorregut.

ART 3. Autosuficiència i non-stop
3.1 Atès el caràcter d’autosuficiència de la prova, cada participant ha de preveure la quantitat de menjar i beguda que consideri necessària per poder completar el recorregut dia a dia.
3.2 L’organització no establirà punts d’avituallament.
3.3 No estarà permès rebre assistència per part d’un equip de seguiment extern. Serà desqualificat el participant que rebi aquest tipus d’ajuda externa (excepte en cas d’accident o emergència).
3.4 Està permès comprar menjar, beguda i recanvis, així com consumir als restaurants i bars, i allotjar-se als hotels o fondes.

ART 4. Material
El material obligatori podrà variar a criteri de l’organització i segons les previsions meteorològiques. Qualsevol canvi es comunicarà als participants amb antelació.
El material obligatori es comprovarà a la sortida i a l’arribada, i aleatòriament en qualsevol punt del recorregut.
4.1 Tipus de bicicleta
Cada participant tria la bicicleta que vol fer servir, cal tenir en compte les recomanacios per a cada una de les modalitats.
El recorregut s’haurà de fer amb la mateixa bicicleta des de la sortida fins a l’arribada.
4.2 Material obligatori
– Casc
– Manta tèrmica de superfície mínima 1 x 2 m
– Samarreta tèrmica
– Jaqueta impermeable
– Sac de dormir o sac de supervivència. (Aquest és un exemple: www.lifesystems.co.uk/products/outdoor-survival/bivi-bag *ATENCIÓ: aquest sac NO substitueix la manta tèrmica).
– Xiulet
– Dipòsit d’aigua (bidons o bossa d’aigua)
– Reserva alimentària (barretes, gels…)
– Documentació
– DNI o passaport
– GPS amb el track de la prova, carregador GPS o bateries de recanvi
– Telèfon mòbil amb la bateria totalment carregada i encès durant tota la prova, i carregador.
– Dispositiu de seguiment GPS (cedit per l’organització)
– Guia de serveis (cedida per l’organització)
– Il·luminació i visibilitat
– Focus frontal amb bateria de recanvi o carregador.
– Llum frontal de reserva (pot ser un frontal lleuger)
– Llum posterior vermell intermitent. Serà obligatori portar-lo encès de nit.
– Armilla o cinta corporal reflectora. Serà obligatori fer-la servir durant la nit en els trams de carretera.
Equip de recanvis
– 2 càmeres
– Pegats
– Desmuntables
– Multieina
– Desmuntacadenes
– Passador de cadena
Farmaciola d’emergència
– 2 monodosis de sèrum fisiològic
– 2 compreses estèrils
– 2 apòsits estèrils per a ferides i rascades
– Crema solar
– Analgèsics
– Esparadrap
– Bena elàstica
– Punts de sutura ràpida
4.2 Material recomanat
– Carregadors solars o dinamo
– Bateries externes (power bank)
– Bosses bikepacking
– Funda de bivac
– Roba de recanvi
– Roba d’abric
– Manguitos i perneres
– Vaselina
4.3 Si cal, l’organització podrà modificar el material obligatori. El canvi serà notificat als participants amb antelació suficient.
4.4 No estarà permès rebre o retornar material a cap assistència externa. No es podrà abandonar material.
4.5 Serà obligatori portar encesa la llanterna frontal i el llum vermell posterior segons ho requereixi la lluminositat natural.

ART 5. Seguretat i abandonaments
5.1 Hi haurà personal de l’organització convenientment identificat que vetllarà per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal.
5.2 En cas d’abandonament cal comunicar-ho obligatòriament al més aviat possible al personal de l’organització a través del número de telèfon facilitat per l’organització.
5.3 Excepte en cas d’accident, l’organització no es farà càrrec de traslladar a l’arribada o al seu punt d’origen els participants que abandonin.
5.4 Un cop comunicada la retirada, el participant haurà de tornar el dispositiu GPS cedit per l’organització. A partir d’aquest moment quedarà fora de la prova i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada.
5.5 En cas de necessitat d’evacuació per accident s’haurà d’avisar l’organització per activar l’operatiu de rescat.
5.6 L’organització podrà retirar de la cursa o aturar temporalment, sota el seu criteri, els participants que tinguin problemes físics evidents (vòmits, diarrees, desorientació, desmais…) que puguin posar en perill la seva salut, o aquells que tinguin minvades les seves condicions físiques per seguir la prova.
5.7 Els participants estan obligats a prestar auxili als accidentats o aquells que ho requereixin. Els que incompleixin aquesta obligació seran desqualificats.

ART 6. Condicions de participació
6.1 La prova està oberta a tots els esportistes amb edat mínima de 18 anys complerts el dia de la prova.
6.2 En inscriure’s, tot participant coneix i accepta sense reserves el present reglament.
6.3 Els participants, pel fet d’inscriure-s’hi, confirmen estar plenament informats de la CAT700 i són conscients de la longitud, dificultat i exigència física de la prova, confirmen disposar dels coneixements, experiència, material i dels nivells físics i psicològics necessaris per poder suportar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d’una prova non-stop de llarga distància.
6.4 L’organització es reserva el dret d’excloure de la CAT700 aquells que la seva conducta dificulti o interfereixi el bon desenvolupament de la prova.

ART 7. Inscripcions i assegurança
7.1 Les inscripcions i el pagament es faran seguint les indicacions del formulari d’inscripció. Les inscripcions són personals i intransferibles. En cap cas i sota cap concepte es poden fer canvis ni cessions de dorsal.
7.2 Els participants hauran de deixar una fiança de 130 euros en el moment de recollir el dorsal, que se’ls tornaran un cop tornin l’emissor.
7.3 Cancel·lacions de la inscripció
Els inscrits podran anul·lar la seva inscripció i rebre una devolució parcial de l’import de participació per qualsevol raó que els impossibiliti realitzar la prova en la data estipulada.
L’import que es tornarà al participant que cancel·li la seva inscripció serà del 80 % del total de la inscripció fins a 2 mesos abans de la prova; i del 50% fins a 20 dies abans, , més despeses de gestió de la inscripció (3,5%).
Anul·lacions a partir de 20 dies abans de la prova: no es farà cap tipus de devolució.
Un cop feta la sol·licitud de baixa, la plaça passa a disposició de l’organització, que la cedirà al candidat que ocupi la primera posició en la llista d’espera en aquell moment.
En cap cas la cancel·lació dóna dret que qui es doni de baixa pugui escollir el seu substitut.
7.4 Llista d’espera nous inscrits
– Tots aquells que vulguin participar a la prova i no hagin aconseguit dorsal podran apuntar-se a una llista d’espera que els donarà opció, per rigorós ordre d’inscripció, a aconseguir un dorsal, si algun dels inscrits es dóna de baixa.
– Les condicions de pagament dels inscrits a través de la llista d’espera seran les que hi hagi en el moment de fer-se efectiva la inscripció, no les del moment d’apuntar-se a la llista d’espera.
– Un cop l’organització comuniqui al participant que ha aconseguit dorsal, aquest té 48 hores per fer efectiu el pagament i assegurar-se la plaça.
7.5 Inscrits organització
L’organització es reserva un nombre de dorsals, fora del límit d’inscrits, dels quals disposarà segons les seves necessitats.

ART 8. Acreditacions
El dia abans de començar caldra acreditar-se i els participants hauran de presentar el DNI, passaport o document equivalent per a participants estrangers.

ART 9. Control de sortida
Previ a la sortida es farà un control.
10.1 En aquest control s’efectuarà una verificació del material obligatori. El material verificat a la sortida pot ser controlat de forma aleatòria durant el transcurs de la prova i a la meta.
10.2 Els participants que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzable o defectuós en el control de sortida, no podran prendre la sortida.

ART 10. Desqualificacions
– No passar pel control de sortida.
– No seguir el track de la prova.
– Canvi o cessió de manera parcial o sencera, del dorsal a una altra persona.
– Escurçar o retallar el recorregut.
– Rebre ajuda d’un equip de seguiment extern.
– Utilitzar algun mitjà de transport que no sigui la pròpia bicicleta.
– No prestar auxili a altres participants que demanin auxili.
– Infraccions contra el medi ambient.
– Desobeir ordres de l’organització, dels controladors o dels metges.
– Conducta antiesportiva cap a altres participants o cap a l’organització.
– Superar el límit horari.
– Negar-se a realitzar una inspecció de material.

ART 11. Penalitzacions
– Llençar voluntàriament residus, deixalles o embolcalls en zones no habilitades: 2 h
– Manca de material obligatori: 1 h per cada element
– Abandonar material: 2 h

ART 12. Drets d’imatge
14.1 L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.
14.2 L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic en anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la cursa, ja sigui amb motiu de la CAT700, com d’altres esdeveniments de l’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya.
14.3 Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir el consentiment de l’organització.

ART 13. Protecció de dades
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer titularitat de l’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya. Aquestes dades seran tractades amb les finalitats següents:
– Gestionar les dades relatives dels inscrits, dades necessàries per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva.
– Informar sobre noves activitats, esdeveniments i serveis que realitza l’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya.
– L’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya pot compartir les dades d’inscripció de la prova amb les entitats i marques col·laboradores.
– Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a info@cat700.com.

ART 14. Acceptació i responsabilitat
16.1 Les persones inscrites participen a la CAT700 sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta prova d’autosuficiència i non-stop . El participant ha de tenir experiència ciclista i és l’únic responsable del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, allibera explícitament l’organitzadora de la CAT700, l’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya, de qualsevol accident i eventualitat que es pugui derivar de la seva participació.
16.2 L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada participant serà responsable de tot perjudici o lesió que pugui causar-se a si mateix o a tercers, exonerant l’organització, l’associaci´ó esportiva CAT700 Catalunya, de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
16.3 Els participants, pel fet d’inscriure-s’hi, accepten les condicions establertes en el present reglament.
16.4 Els participants hauran de signar els documents que es requereixi per evidenciar més clarament qualsevol apartat del reglament.
16.5 El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

Leave a Reply